LEDTECHNOLOGY Sp. z o.o. sp. k.
ul. Połczyńska 10c
78-200 Białogard
woj. zachodniopomorskie


NIP: 6722084883

2.3 Polecenie sub-kod i dane: CC


Polecenie sub-kod i dane: CC

2.2.2 Szczegółowa definicja subkodu poleceń i danych 
Podział okna wyświetlacza  CC = 0x01:

Data Items

Value

Length(byte)

Description

CC

0x01

1

Note This command is divided into display window (area)

Uwaga To polecenie jest podzielone na okno wyświetlania (obszar)

Window Number

Numer okna

0x01~0x08

1

The window should be divided into the number of valid value 1 ~ 8.

Okno należy podzielić na liczbę prawidłowych wartości 1 ~ 8.

Window 1 X-coordinate XH XL

Współrzędne X okna 1 XH XL

0x0000~0xffff

2

Window x-coordinate, high byte in the former

Współrzędne X okna, wysoki bajt w poprzednim

Window 1 Y-coordinate YH YL

Współrzędna Y okna 1 YH YL

0x0000~0xffff

2

Window y-coordinate, high byte in the former

Współrzędna y okna, wysoki bajt w poprzednim

The width of the window 1 WH WL

Szerokość okna 1 WH WL

0x0000~0xffff

2

The width of the window, high byte in the former

Szerokość okna, wcześniej bajt

The height of the window 1 HH HL

Wysokość okna 1 HH HL

0x0000~0xffff

2

The height of the window, high byte in the former

 

 

Wysokość okna, wysoki bajt w poprzednim

……

 

 

 

Window N X-coordinate XH XL

Okno N Współrzędna X XH XL

0x0000~0xffff

2

Window x-coordinate, high byte in the former

Współrzędna X okna, wysoki bajt w poprzednim

Window N Y-coordinate YH YL

Okno N Współrzędna Y YH YL

0x0000~0xffff

2

Window y-coordinate, high byte in the former

Współrzędna Y okna, wysoki bajt w poprzednim

The width of the window N WH WL

Szerokość okna N WH WL

0x0000~0xffff

2

The width of the window, high byte in the former

Szerokość okna, wcześniej bajt

The height of the window N HH HL

Wysokość okna N HH HL

0x0000~0xffff

2

The height of the window, high byte in the former

Wysokość okna, wysoki bajt w poprzednim

 W oparciu o powyższą definicję wymaga 8 bajtów na lokalizację i rozmiar każdego okna, a następnie podzielony na N okien, dane łącznie 2 + 8 * N bajtów
Based on the above definition, requires 8 bytes for each window’s location and size, then divided into N windows, data on a total of 2 +8 * N bytes

Wyślij dane tekstowe do określonego okna  CC = 0x02

 Send text data to a specified window CC=0x02:

CC

0x02

1

Description This is a text data packet

Opis To jest pakiet danych tekstowych

Window No

Okno nr

0x00~0x07

1

The window sequence number, valid values 0 ~ 7.

Numer porządkowy okna, prawidłowe wartości 0 ~ 7.

Mode

Tryb

1

1

Refer to Special effect for text and picture

Patrz Efekt specjalny dla tekstu i obrazu

Alignment

Wyrównanie

0-2

1

0: Left-aligned
1: Horizontal center
2: Right-aligned

0: Wyrównanie do lewej

1: Centrum poziome

2: Wyrównany do prawej

Speed

Prędkość

1-100

1

The smaller the value, the faster

Im mniejsza wartość, tym szybciej

Stay time

Czas pozostania

 

2

High byte in the former. Unit: second.

Wysoki bajt w pierwszym. Jednostka: sekunda.

String

Ciąg

 

Variable-length

Zmienna długość

Every 3 bytes to represent a character, end with 3 bytes of 0. Refer to Rich3 text of    ..

Co 3 bajty reprezentujące znak, zakończ 3 bajtami o wartości 0. Zobacz tekst Rich3 z ...

Wyślij dane obrazu do określonego okna:  CC = 0x03

 Send image data to a specified window?CC=0x03

CC

0x03

1

Description This is a image data packet

To jest pakiet danych obrazu

Window No

Okno nr

0x00~0x07

1

The window sequence number, valid values 0 ~ 7.

Numer porządkowy okna, prawidłowe wartości 0 ~ 7.

Mode

Tryb

0x00

1

0x00: Draw

Rysuj

Speed

Prędkość

1

1

The smaller the value, the faster?Now appears that this value is invalid

Im mniejsza wartość, tym szybciej? Teraz wydaje się, że ta wartość jest nieprawidłowa

Stay time

Czas pobytu

0x0000~0xffff

2

High in the former. Units of seconds.

Wysoki w pierwszym. Jednostki sekund.

Image Data Format

Format danych obrazu

0x01

1

0x01: gif image file format

0x02: gif image file references.

0x03: picture package picture reference.

0x04: simple image format.

0x01: Format pliku obrazu gif

0x02: Odwołania do pliku obrazu gif.

0x03: odwołanie do obrazu pakietu obrazu.

0x04: prosty format obrazu.

Image Display X Position

Wyświetlanie obrazu Pozycja X

0x0000~0xffff

2

Began to show the location of X coordinate. Relative upper-left corner the window.

Rozpoczęto, aby pokazać położenie współrzędnej X. Względny lewy górny róg okna.

Image Display Y Position

Wyświetlanie obrazu Pozycja Y

0x0000~0xffff

2

Began to show the location of Y coordinate. Relative upper-left corner the window.

Rozpoczęto, aby pokazać położenie współrzędnej Y. Względny lewy górny róg okna.

Image Data

Dane obrazu

 

Variable-length

Zmienna długość

According to "image data format" is defined to determine the meaning of the data.

Image data format is 0x01: gif image file of the actual data, which contains the image width, height and other information;

Image data format is 0x02: the gif image file name stored in  the control card.

Image data format is 0x03: The image package file name and image number that stored in the controller. The middle separated by spaces. For example, "images.rpk 1"

Image data format is 0x04?Simple picture data, see the description format.

Zgodnie z „formatem danych obrazu” definiuje się znaczenie danych.

Format danych obrazu to 0x01: plik obrazu gif rzeczywistych danych, który zawiera szerokość, wysokość i inne informacje;

Format danych obrazu to 0x02: nazwa pliku obrazu gif zapisanego na karcie kontrolnej.

Format danych obrazu to 0x03: Nazwa pliku pakietu obrazu i numer obrazu zapisany w kontrolerze. Środek oddzielony spacjami. Na przykład „images.rpk 1”

Format danych obrazu to 0x04 ? Proste dane obrazu, patrz format opisu.

Wyślij tekst statyczny CC = 0x04

Send static text?CC=0x04

CC

0x04

1

Description of the data packet is static text

Opis pakietu danych to tekst statyczny

Window NO

Okno nr

0x00~0x07

1

Window sequence number, valid values 0 to 7

Numer porządkowy okna, prawidłowe wartości od 0 do 7

Data type

Typ danych

1

1

0x01: Simple text data

0x01: Proste dane tekstowe

The level of alignment

Poziom wyrównania

0~2

1

0: left Alignment

1: center Alignment

2: right Alignment

0: lewy wyrównanie

1: wyrównanie do środka

2: wyrównanie do prawej

Display area X

Obszar wyświetlania X

0x0000~0xffff

2

The X coordinate of upper left corner of the display area?Upper left corner of the window relative

Współrzędna X lewego górnego rogu obszaru wyświetlania? Górny lewy róg okna względem

Display area Y

Obszar wyświetlania Y

0x0000~0xffff

2

The Y coordinate of upper left corner of the display area?Upper left corner of the window relative

Współrzędna Y lewego górnego rogu obszaru wyświetlania? Górny lewy róg okna względem

Display area width

Szerokość obszaru wyświetlania

0x0000~0xffff

2

The width of display area?High byte in the former.

Szerokość obszaru wyświetlania igh Wysoki bajt w poprzednim.

Display area height

0x0000~0xffff

2

The height of display area?High byte in the former.

Wysokość obszaru wyświetlania

 

 

Wysokość obszaru wyświetlania igh Wysoki bajt w poprzednim.

Font

Czcionka

 

1

Bit0~3: font size

Bit4~6: font style

Bit7: Reserved

Bit 0 ~ 3: rozmiar czcionki

Bit4 ~ 6: styl czcionki

Bit7: Zarezerwowany

Text color R

Kolor tekstu R

0~255

1

The red color component

Składnik koloru czerwonego

Text color G

Kolor tekstu G

0~255

1

The green color component

Składnik koloru zielonego

Text color B

Kolor tekstu B

0~255

1

The blue color component

Składnik koloru niebieskiego

Text

 

Variable-length

Text string to the end of 0x00.

Tekst

 

Zmienna długość

Ciąg tekstowy na końcu 0x00.

Wyślij zegar CC = 0x05

 Send clock?CC=0x05

CC

0x05

1

Description of the data packet is clock

 

 

 

Opis pakietu danych to zegar

Window NO

Okno

0x00~0x07

1

Window sequence number, valid values 0 to 7

Numer porządkowy okna, prawidłowe wartości od 0 do 7

Stay time

Czas pobytu

 

2

Stay time in second?High byte in the former

Czas pobytu na sekundę? Wysoki bajt w poprzednim

Calendar

 

1

0: Gregorian calendar date and time

1: Lunar date and time

2: Chinese lunar solar terms

3: Lunar time and date + Solar Terms

Kalendarz

 

 

0: data i godzina kalendarza gregoriańskiego

1: Data i godzina księżycowa

2: Chiński księżycowy termin słoneczny

3: Data i godzina księżycowa + Warunki słoneczne

Format

Format

 

1

Format: Format

bit 0: when the system (0: 12 hour; 1: 24 hours system)

bit 1: Year digit (0: 4; 1: 2)

bit 2: Branch (0: single; 1: multi-line)

bit 3 ~ 7: reserved (set to 0)

bit 0: gdy system (0: 12 godzin; 1: 24 godziny systemu)

bit 1: cyfra roku (0: 4; 1: 2)

bit 2: Rozgałęzienie (0: pojedynczy; 1: wieloliniowy)

bit 3 ~ 7: zarezerwowany (ustawiony na 0)

Content

Treść

 

1

By bit to determine the content to display.

bit 7: Pointer

bit 6: weeks

bit 5: seconds

bit 4: minute

bit 3: hour

bit 2: day

bit 1: month

bit 0: year

Bit po kroku, aby określić zawartość do wyświetlenia.

bit 7: wskaźnik

bit 6: tygodnie

bit 5: sekundy

bit 4: minuta

bit 3: godzina

bit 2: dzień

bit 1: miesiąc

bit 0: rok

Font

Czcionka

 

1

Bit0~3: font size

Bit 0 ~ 3: rozmiar czcionki

Text color R

Kolor tekstu R

0~255

1

The red color component

Składnik koloru czerwonego

Text color G

Kolor tekstu G

0~255

1

The green color component

Składnik koloru zielonego

Text color B

Kolor tekstu B

0~255

1

The blue color component

            Składnik koloru niebieskiego

Text

 

Variable-length

Text string to the end of 0x00.

Tekst

 

Zmienna długość

Ciąg tekstowy na końcu 0x00.

Wyjdź z pokazu i wróć do odtwarzania w programie  CC = 0x06

Exit show and return to play within the program CC=0x06

Data Items

Value

Length(byte)

Description

CC

0x06

1

Play programs stored on the card

Odtwórz programy zapisane na karcie

Zapisz / wyczyść dane  CC = 0x07

Save/clear the data?CC=0x07

Data Items

Value

Length(byte)

Description

CC

0x07

1

The data packet is a request control card to save data in the window

Pakiet danych jest kartą kontroli żądania zapisującą dane w oknie

Save/clear

Zapisz / wyczyść

0x00/0x01

1

0x00: save data to flash.
0x01: Clear flash data

0x00: zapisz dane do flashowania.

0x01: Wyczyść dane flash

Reserve

Zarezerwuj

0x00 0x00

2

Reserved for later expansion

Zarezerwowany do późniejszego rozszerzenia

Wybierz odtwarzanie zapisanego programu (jednobajtowe)  CC = 0x08

Select play stored program (single-byte) CC=0x08

CC

0x08

1

Description of the data packet is

stored program data select play(single-byte)

Opis pakietu danych to

zapisane dane programu wybierz odtwarzanie (jednobajtowe)

Options

Opcje

 

1

Bit0: Whether to save select play message to flash.    0 not to save?1 save?

Bit1~7: Reserved, set to 0

Bit0: Określa, czy zapisać wiadomość odtwarzania do flashowania. 0 nie zapisywać, 1 zapisywać?

Bit 1 ~ 7: Zarezerwowany, ustawiony na 0

The number of programs

Liczba programów

1~255 or 0

1

The program number that to be selected to play, if the number is 0,the controller will exit the select play state.

Numer programu, który ma zostać wybrany do odtworzenia, jeśli liczba wynosi 0, sterownik wyjdzie z wybranego stanu odtwarzania.

The program number table

Tabela numerów programów

1~255

Variable-length

Zmienna długość

The program number list,1 byte for  each program. Exceed the number of programs stored program number is ignored

Lista numerów programów, 1 bajt dla każdego programu. Przekroczenie liczby zapisanych programów numer programu jest ignorowany

Wybierz odtwarzanie zapisanego programu (dwubajtowe)  CC = 0x09

 Select play stored program (double-byte) CC=0x09

Data Items

Value

Length(byte)

Description

CC

0x09

1

Description of the data packet is

stored program data select play(double-byte)

 

 

 

Opis pakietu danych to

zapisane dane programu wybierz odtwarzanie (dwubajtowe)

Options

 

1

Bit0: Whether to save select play message to flash.   0 not to save?1 save?

Bit1~7: Reserved, set to 0

Opcje

 

 

Bit0: Określa, czy zapisać wiadomość odtwarzania do flashowania. 0 nie zapisywać, 1 zapisywać?

Bit 1 ~ 7: Zarezerwowany, ustawiony na 0

The number of programs

1~512 or 0

2

The program number that to be selected to play, the max value is 512, high byte in the former. if the number is 0,the controller will exit the select play state.

Liczba programów

 

 

Numer programu, który ma zostać wybrany, maksymalna wartość to 512, w pierwszym bajt wysoki. jeśli liczba wynosi 0, kontroler wyjdzie z wybranego stanu odtwarzania.

The program number table

1~65535

Variable-length

The program number list,2 bytes for  each program. Exceed the number of programs stored program number is ignored

Tabela numerów programów

 

Zmienna długość

Lista numerów programów, 2 bajty dla każdego programu. Przekroczenie liczby zapisanych programów numer programu jest ignorowany

Ustaw wartość zmiennej  CC = 0x0a

Uwaga:
Prawidłowe wartości dla liczby zmiennej to 1 ~ 100? Liczba zmiennych odpowiadających każdemu obszarowi zmiennej może przechowywać 32 bajty danych, pewna liczba ciągłych obszarów zmiennych może być używana razem dla zmiennej, liczba zmiennych zajmowana przez obszar zmiennych nie może być używany.
Gdy wartości zmiennych nie są aktualizowane i po prostu zapisują wartość zmiennej do FLASH, może ustawić „Zmienną liczbę” wartości 0, ustawić „Opcje”, aby zapisać
 
Note?
Valid values for the variable number is 1~100?Number of variables corresponding to each variable area can store 32 bytes of data, a number of continuous variable area can be used together for a variable, the variable area occupied number of variables can not be used?
When variable values are not updated and just save the variable value to the FLASH, it can set the " Variable number " of the value of 0, set the " Options " to save

Data Items

Value

Length(byte)

Description

CC

0x0a

1

Description of the data packet is the data set variable value

Opis pakietu danych to wartość zmiennej zestawu danych

Options

Opcje

 

1

Bit0: Whether to save all variable value to flash, 0 not to save?1 save?

Bit1: Whether to clear all variable value before save, 0 not to clear?1 clear?

Bit1~7: Reserved, set to 0

Bit0: Czy zapisać wszystkie wartości zmiennych do flashowania, 0 aby nie zapisywać, 1 zapisywać?

Bit1: Czy wyczyścić całą wartość zmiennej przed zapisem, 0, aby nie kasować, 1 wyczyść?

Bit 1 ~ 7: Zarezerwowany, ustawiony na 0

Variable number and

allow cross-variable zone

Zmienna liczba i

zezwól na strefę zmienną

1~100

1

Bit0~6?The variable number

Bit7?Whether to allow cross-variable zone setting. 0 is not permitted; 1 is permit

Corresponds to a variable number of each variable area size of each variable region is 32 bytes. Multiple continuous variables can be linked to a variable area used, occupied area of the variable number of variables can not be used?

When does not allow cross-variable area, more than 32 bytes of data are discarded?When allow cross-variable area, calculate the length of the data area to use the number of variables.

Bit 0 ~ 6 number Numer zmiennej

Bit7 ? Czy zezwolić na ustawienie strefy między zmiennymi. 0 jest niedozwolone; 1 to zezwolenie

Odpowiada zmiennej liczbie każdego rozmiaru zmiennej obszaru każdego regionu zmiennego wynosi 32 bajty. Wiele zmiennych ciągłych można połączyć z wykorzystywanym obszarem zmiennej, nie można użyć zajętego obszaru zmiennej liczby zmiennych?

Jeśli nie zezwala na obszar zmiennej krzyżowej, odrzuca się więcej niż 32 bajty danych ? Jeśli pozwalasz na obszar zmiennej krzyżowej, oblicz długość obszaru danych, aby użyć liczby zmiennych.

Variable data length table

Tabela długości danych zmiennych

n?0?255?

Variable-length

Zmienna długość

Specified by the order of bytes of data for each variable. The length of variable number and  data is (1 + n) bytes.

Określane według kolejności bajtów danych dla każdej zmiennej. Długość zmiennej liczby i danych wynosi (1 + n) bajtów.

Variable number and data

Zmienna liczba i dane

 

Variable-length

Zmienna długość

The first byte is a variable number, followed by a specified length of variable data

Pierwszy bajt jest liczbą zmienną, po której następuje określona długość zmiennych danych

Wybierz odtwarzanie pojedynczego zapisanego programu i ustaw wartość zmiennej  CC = 0x0b

Select play single stored program and set the variable value CC=0x0b
Uwaga:
Prawidłowe wartości dla liczby zmiennej to 1 ~ 100? Liczba zmiennych odpowiadających każdemu obszarowi zmiennej może przechowywać 32 bajty danych, pewna liczba ciągłych obszarów zmiennych może być używana razem dla zmiennej, liczba zmiennych zajmowana przez obszar zmiennych nie może być używany.
Kiedy wartości zmiennych nie są aktualizowane i po prostu zapisują wartość zmiennej do FLASH, może ustawić „Zmienną liczbę” wartości 0, ustawić „Opcje”, aby zapisać
Note?
Valid values for the variable number is 1~100?Number of variables corresponding to each variable area can store 32 bytes of data, a number of continuous variable area can be used together for a variable, the variable area occupied number of variables can not be used?
When variable values are not updated and just save the variable value to the FLASH, it can set the " Variable number " of the value of 0, set the " Options " to save

Data Items

Value

Length(byte)

Description

CC

0x0b

1

Description of the data packet is the data select single program and set variable value

Opis pakietu danych to pojedynczy program do wybierania danych i ustawianie wartości zmiennej

 

 

 

Options

Opcje

 

1

Bit0: Whether to save program number to flash

     0 not to save?1save?

Bit1: Whether to save all variable value to flash , 0 not to save?1save?

Bit2: Whether to clear all variable value before save, 0 not to clear?1 clear?

Bit3~7: Reserved, set to 0

Bit0: Określa, czy zapisać numer programu do flashowania

      0 nie zapisywać, 1save?

Bit1: Czy zapisać wszystkie wartości zmiennych do flashowania, 0 aby nie zapisywać, 1save?

Bit2: Czy wyczyścić całą wartość zmiennej przed zapisem, 0, aby nie kasować, 1 wyczyść?

Bit3 ~ 7: Zarezerwowany, ustawiony na 0

Program numbers

Numery programów

1~65535

Variable-length

Zmienna długość

The program number list,2 bytes for  each program. Exceed the number of programs stored program number is ignored

Lista numerów programów, 2 bajty dla każdego programu. Przekroczenie liczby zapisanych programów numer programu jest ignorowany

Variable number and

allow cross-variable zone

Zmienna liczba i

zezwól na strefę zmienną

1~100

1

Bit0~6?The variable number

Bit7?Whether to allow cross-variable zone setting. 0 is not permitted; 1 is permit

Corresponds to a variable number of each variable area size of each variable region is 32 bytes. Multiple continuous variables can be linked to a variable area used, occupied area of the variable number of variables can not be used?

When does not allow cross-variable area, more than 32 bytes of data are discarded?When allow cross-variable area, calculate the length of the data area to use the number of variables.

Bit 0 ~ 6 number Numer zmiennej

Bit7 ? Czy zezwolić na ustawienie strefy między zmiennymi. 0 jest niedozwolone; 1 to zezwolenie

Odpowiada zmiennej liczbie każdego rozmiaru zmiennej obszaru każdego regionu zmiennego wynosi 32 bajty. Wiele zmiennych ciągłych można połączyć z wykorzystywanym obszarem zmiennej, nie można użyć zajętego obszaru zmiennej liczby zmiennych?

Jeśli nie zezwala na obszar zmiennej krzyżowej, odrzuca się więcej niż 32 bajty danych ? Jeśli pozwalasz na obszar zmiennej krzyżowej, oblicz długość obszaru danych, aby użyć liczby zmiennych.

Variable data length table

Tabela długości danych zmiennych

n?0?255?

Variable-length

Długość zmiennych

Specified by the order of bytes of data for each variable. The length of variable number and  data is (1 + n) bytes.

Określana przez kolejność bajtów danych dla każdej zmiennej. Długość zmiennej liczby i danych wynosi (1 + n) bajtów.

Variable number and data

Zmienna liczba i dane

 

Variable-length

Zmienna długość

The first byte is a variable number, followed by a specified length of variable data

Pierwszy bajt jest liczbą zmienną, po której następuje określona długość zmiennych danych

Ustaw globalny obszar wyświetlania  CC = 0x0c

 Set global display area CC=0x0c
Area Definition?16 bytes each item?
The first byte is zone type, available zone types:
Definicja obszaru  ?16 bajtów każda pozycja?
Pierwszy bajt to typ strefy, dostępne typy stref:
All “reserved” values need to be set to 0
Wszystkie „zastrzeżone” wartości muszą być ustawione na 0

Data Items

Value

Length(byte)

Description

CC

0x0c

1

Describe the packet is the data which to set the global display zone.

Opisz pakiet to dane, które mają ustawić globalną strefę wyświetlania.

 

 

 

Options

Opcje

 

1

Bit0: Whether to save the setup to FLASH

0 not to save?1 save?

Bit1~7: Reserved, set value to 0

Bit0: Określa, czy zapisać ustawienia w pamięci FLASH

0 nie zapisywać, 1 zapisywać?

Bit 1 ~ 7: Zarezerwowany, ustaw wartość na 0

 

ZoneArea count

Liczba stref strefy

1~8

1

The count of global display zone which is to be set.

Cancel all the zone when zone count is 0

Liczba globalnych stref wyświetlania, które należy ustawić.

Anuluj całą strefę, gdy liczba stref wynosi 0

Synchronization

Synchronizacja

 

1

Bit0: Synchronous display. 0 not synchronous, 1 synchronous.

Bit1~7: Reserved

Bit0: Wyświetlanie synchroniczne. 0 niesynchroniczny, 1 synchroniczny.

Bit 1 ~ 7: Zarezerwowany

 

Retention

Retencja

 

1

Set value 0

Ustaw wartość 0

 

Zone Definition

Definicja strefy

 

Zone Count*16

Liczba stref * 16

The specific definition of global display zone

Określona definicja globalnej strefy wyświetlania

 

 

Area Definition??16 bytes each item?

The first byte is zone type, available zone types:

Definicja obszaru ? ?16 bajtów każda pozycja?

Pierwszy bajt to typ strefy, dostępne typy stref:

Value /Wartość

Type

Typ

1

Display the variable’s specify text

Wyświetl tekst zmiennej

2

Display the variable’s specify file (.gif)

Wyświetl plik specyfikacji zmiennej (.gif)

6

Display hint text of other zone

Wyświetl tekst podpowiedzi dla innej strefy

7

Display stopwatch timer value

Wyświetla wartość timera stopera

other

Reserved

Zarezerwowany

Type = 1

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0x00

Type

align

x

y

cx

cy

start

end

stay

font

reserved

Typ

start

koniec

zostań

Czcionka

zarezerwowana

Explanation?

Wyjaśnienie:

 

Data Name

Nazwa danych

Data Size (byte)

Rozmiar danych (bajt)

Description

Opis

Type

1

1?Display the variable’s specify text

1 ? Wyświetl tekst określający zmienną

Align

 

1

Text alignment

Bit0~1: Horizontal( 0:Left, 1:horizontal center, 2:right )

Bit2~3: Vertical(0:Top, 1: vertical center, 2: down ?

Others: Reserved

Wyrównanie tekstu

Bit 0 ~ 1: Poziomo (0: Lewo, 1: Poziomy środek, 2: Prawa)

Bit2 ~ 3: Pionowo (0: Góra, 1: środek pionu, 2: dół?

Inne: zastrzeżone

x

2

Zone start point X. High byte previous

Punkt początkowy strefy X. Poprzedni bajt poprzedni

y

2

Zone start point Y. High byte previous

Punkt początkowy strefy Y. Poprzedni bajt poprzedni

cx

2

Zone width. High byte previous

Szerokość strefy Poprzedni bajt poprzedni

cy

2

Zone Height. High byte previous

Wysokość strefy. Poprzedni bajt poprzedni

Start

1

Start variable number, valid value 1?100

Rozpocznij numer zmiennej, ważna wartość 1 ? 100

End

1

End variable number, valid value 1?100                

Końcowy numer zmiennej, ważna wartość 1 ? 100

stay

2

The stay time when display each valid variable’s content, the unit is second.

High byte previous

Czas pozostawania przy wyświetlaniu zawartości każdej ważnej zmiennej, jednostka jest druga.

Poprzedni bajt poprzedni

font

1

Font size and color

Bit0~2: font size(8,12,16,24,32,40,48,56)

Bit3: Reserved

Bit4: Red value of color

Bit5: Green value of color

Bit6: Blue value of color

Bit7: Color invert  

Rozmiar i kolor czcionki

Bit0 ~ 2: rozmiar czcionki (8,12,16,24,32,40,40,48,56)

Bit3: Zarezerwowany

Bit4: Czerwona wartość koloru

Bit5: Zielona wartość koloru

Bit6: Niebieska wartość koloru

Bit7: Odwrócenie koloru

reserved

1

 

 

 

 

All “reserved” values need to be set to 0

Type = 2

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0x00

Type

Align

x

y

cx

cy

start

end

stay

mode

reserved

Explanation?

            Data Name

Data Size (byte)

Description

Type

1

2: Display the variable’s specify file (.gif)

2: Wyświetl plik specyfikacji zmiennej (.gif)

 

 

mode

1

Image draw mode:

0: Center  1:zoom  2:stretch  3:tile

Tryb rysowania obrazu:

0: Środek 1: powiększenie 2: odcinek 3: kafelek

 

 

x

2

Zone start point X. High byte previous

Punkt początkowy strefy X. Poprzedni bajt poprzedni

 

 

y

2

Zone start point Y. High byte previous

Punkt początkowy strefy Y. Poprzedni bajt poprzedni

 

 

cx

2

Zone width. High byte previous

Szerokość strefy Poprzedni bajt poprzedni

 

 

cy

2

Zone Height. High byte previous

Wysokość strefy. Poprzedni bajt poprzedni

 

 

Start

1

Start variable number, valid value 1?100

Rozpocznij numer zmiennej, ważna wartość 1 ? 100

 

 

End

1

End variable number, valid value 1?100

Końcowy numer zmiennej, ważna wartość 1 ? 100

 

 

stay

2

The stay time when display each valid variable’s content, the unit is second.

High byte previous

Czas pozostawania przy wyświetlaniu zawartości każdej ważnej zmiennej, jednostka jest druga.

Poprzedni bajt poprzedni

 

 

Reserved

1

 

Reserved

1

 

All “reserved” values need to be set to 0

Type = 6

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0x00

Type

Align

x

y

cx

cy

Prompt window no

stay

font

reserved

Explanation?

            Data Name

Data Size (byte)

Description

Type

1

7: Display stopwatch timer value

7: Wyświetla wartość stopera

 

 

Align

 

1

Text alignment

Bit0~1: Horizontal( 0:Left, 1:horizontal center, 2:right )

Bit2~3: Vertical(0:Top, 1: vertical center, 2: down ?

Others: Reserved

Wyrównanie tekstu

Bit 0 ~ 1: Poziomo (0: Lewo, 1: Poziomy środek, 2: Prawa)

Bit2 ~ 3: Pionowo (0: Góra, 1: środek pionu, 2: dół?

Inne: zastrzeżone

 

 

x

2

Zone start point X. High byte previous

Punkt początkowy strefy X. Poprzedni bajt poprzedni

 

 

y

2

Zone start point Y. High byte previous

Punkt początkowy strefy Y. Poprzedni bajt poprzedni

 

 

cx

2

Zone width. High byte previous

Szerokość strefy Poprzedni bajt poprzedni

 

 

cy

2

Zone Height. High byte previous

Wysokość strefy. Poprzedni bajt poprzedni

 

 

Prompt window no

2

Each bit for one window to prompt,1 for prompt,0 for no tips

Bit 0: for window 1

Bit 1: for window 2

……

Bit 15: for window 16

Każdy bit dla jednego okna do monitowania, 1 dla monitu, 0 dla braku wskazówek

Bit 0: dla okna 1

Bit 1: dla okna 2

……

Bit 15: dla okna 16

 

 

stay

2

The stay time, the unit is second.

High byte previous

Czas pobytu, jednostka jest na drugim miejscu.

Poprzedni bajt poprzedni

 

 

font

1

Font size and color

Bit0~2: font size(8,12,16,24,32,40,48,56)

Bit3: Reserved

Bit4: Red value of color

Bit5: Green value of color

Bit6: Blue value of color

Bit7: Color invert

Rozmiar i kolor czcionki

Bit0 ~ 2: rozmiar czcionki (8,12,16,24,32,40,40,48,56)

Bit3: Zarezerwowany

Bit4: Czerwona wartość koloru

Bit5: Zielona wartość koloru

Bit6: Niebieska wartość koloru

Bit7: Odwrócenie koloru

 

 

Reserved

1

 

All “reserved” values need to be set to 0

 

Type = 7

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0x00

Type

Align

x

y

cx

cy

Timer

Format

stay

font

reserved

Explanation?

            Data Name

Data Size (byte)

Description

Type

1

7: Display stopwatch timer value

7: Wyświetla wartość stopera

 

 

Align

 

1

Text alignment

Bit0~1: Horizontal( 0:Left, 1:horizontal center, 2:right )

Bit2~3: Vertical(0:Top, 1: vertical center, 2: down ?

Others: Reserved

Wyrównanie tekstu

Bit 0 ~ 1: Poziomo (0: Lewo, 1: Poziomy środek, 2: Prawa)

Bit2 ~ 3: Pionowo (0: Góra, 1: środek pionu, 2: dół?

Inne: zastrzeżone

 

 

x

2

Zone start point X. High byte previous

Punkt początkowy strefy X. Poprzedni bajt poprzedni

 

 

y

2

Zone start point Y. High byte previous

Punkt początkowy strefy Y. Poprzedni bajt poprzedni

 

 

cx

2

Zone width. High byte previous

Szerokość strefy Poprzedni bajt poprzedni

 

 

cy

2

Zone Height. High byte previous

Wysokość strefy. Poprzedni bajt poprzedni

 

 

Timer NO

1

Valid value 1~8

Prawidłowa wartość 1 ~ 8

 

 

format

1

0: “mm:ss”

1: “mm:ss:nn”

2: “hh:mm:ss”

3: “hh:mm:ss:nn”

0: „mm: ss”

1: „mm: ss: nn”

2: „hh: mm: ss”

3: „hh: mm: ss: nn”

 

 

stay

2

The stay time when display each valid variable’s content, the unit is second.

High byte previous

Czas pozostawania przy wyświetlaniu zawartości każdej ważnej zmiennej, jednostka jest druga.

Poprzedni bajt poprzedni

 

 

font

1

Font size and color

Bit0~2: font size(8,12,16,24,32,40,48,56)

Bit3: Reserved

Bit4: Red value of color

Bit5: Green value of color

Bit6: Blue value of color

Bit7: Color invert

Rozmiar i kolor czcionki

Bit0 ~ 2: rozmiar czcionki (8,12,16,24,32,40,40,48,56)

Bit3: Zarezerwowany

Bit4: Czerwona wartość koloru

Bit5: Zielona wartość koloru

Bit6: Niebieska wartość koloru

Bit7: Odwrócenie koloru

 

 

Reserved

1

 

Naciśnij i ustaw wartość zmiennej  CC = 0x0d

Push and set the variable value CC=0x0d

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x0d

1

Describe the package is the data which push and set the variable value

Opisz pakiet to dane, które przesuwają i ustawiają wartość zmiennej

 

 

 

Options

 

1

Bit0: Whether to save all the variable value to FLASH. 0 not save?1 save.

Bit1: direction?0 push back,1 push forward

Bit 2~3: retention?set to 0

Bit4~7: push count. +1 means the variable count of push

Bit0: Czy zapisać całą wartość zmiennej w FLASH. 0 nie zapisuje, 1 zapisuje.

Bit1: kierunek? 0 push, 1 push do przodu

Bit 2 ~ 3: retencja, ustaw na 0

Bit4 ~ 7: liczba push. +1 oznacza zmienną liczbę naciśnięć

 

 

 

Variable area count

 

1

Bit0~6: The variable count for push 1~100

Bit7: Retention, set 0

Bit 0 ~ 6: Zmienna liczba dla wypychania 1 ~ 100

Bit7: Retencja, ustaw 0

 

 

 

Variable data length

 

1

Specify variable data’s byte.

The total length of variable number and data is (n+1) byte

Określ bajt danych zmiennych.

Całkowita długość zmiennej liczby i danych wynosi (n + 1) bajt

 

 

 

Variable number and data

 

changeable

The first byte is variable number, follow by specify length variable data.

Pierwszy bajt to numer zmiennej, a następnie podaj dane zmiennej długości.

Ustaw zegar  CC = 0x0e

 Set Timer CC=0x0e

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x0e

1

Describe the package is the data of set stopwatch

 

 

 

Opisz pakiet to dane ustawionego stopera

Select Timer

Wybierz Timer

 

1

Select the Timer by bite. Bit value 1 means the Timer valid

Bit0: Timer 1.

Bit1: Timer 2.

Bit3: Timer 3.

Bit4: Timer 4.

Bit5: Timer 5.

Bit6: Timer 6.

Bit7: Timer 7.

Wybierz Timer przez bit.

Wartość bitu 1 oznacza, że Timer jest ważny

Bit0: Timer 1.

Bit1: Timer 2.

Bit3: Timer 3.

Bit4: Timer 4.

Bit5: Timer 5.

Bit6: Timer 6.

Bit7: Timer 7.

Action

Działanie

 

1

1?Initialize Timer

2?Reset Timer

3?Startup Timer

4?Pause Timer

5?Save the setup of Timer

Other?Retention

1 ? Zainicjuj Timer

2 ? Zresetuj timer

3 Tim Timer uruchamiania

4 ? Pause Timer

5 ? Zapisz ustawienia timera

Inne ? Retencja

property

 

1

Have different value according to the Action.

Check the detail information in the below table.

właściwość

 

 

Mają inną wartość w zależności od akcji.

Sprawdź szczegółowe informacje w poniższej tabeli.

Value

Wartość

 

4

Have different value according to the Action.

Check the detail information in the below table.

Mają inną wartość w zależności od akcji.

Sprawdź szczegółowe informacje w poniższej tabeli.

The description of all Actions and the correspondence property and value /

Opis wszystkich działań oraz właściwość i wartość korespondencji

 

Action

Description

Property

Value

Initialize Timer

Zainicjuj Timer

 

Bit0: 0 Time?1 Countdown

Bit1: 0 Pause?1 start immediately

Bit2~3: retention

Bit4~7: Time count

Bit0: 0 Czas, 1 Odliczanie

Bit1: 0 Pause, 1 startuje natychmiast

Bit2 ~ 3: retencja

Bit4 ~ 7: odliczanie czasu

High byte previous.

The initialization value of countdown, measure time by millisecond.

The value retention when time, set to 0

Poprzedni bajt poprzedni.

Wartość inicjalizacji odliczania, mierz czas w milisekundach.

Zachowanie wartości w czasie, ustawione na 0

Reset Timer

Zresetuj Timer

 

Bit0: 0 Use old value?1 Use new value

Bit1: 0 Pause?1 start immediately

Bit2~3: Retention

Bit0: 0 Użyj starej wartości,

1 Użyj nowej wartości

Bit1: 0 Pause, 1 startuje natychmiast

Bit2 ~ 3: Retencja Wysoki bajt poprzedni.

High byte previous.

Countdown: Use as a new initialization value when the property is set to use new value.

Ignore when the property is set to use the old value.

Time: Retention, set 0.

Odliczanie: Użyj jako nowej wartości inicjalizacji, gdy właściwość jest ustawiona na używanie nowej wartości.

Ignoruj, gdy właściwość jest ustawiona na używanie starej wartości.

Czas: Retencja, ustaw 0.

Start Timer

Uruchom licznik czasu

 

Reserved, set 0

Zarezerwowane, ustaw 0

Retention, set 0

Retencja, ustaw 0

Pause Timer

Pauza Timer

 

Retention, set 0

Retencja, ustaw 0

Retention, set 0

Retencja, ustaw 0

Save the setup of Timer

 

Retention, set 0

Retention, set 0

Zapisz ustawienia Timera

 

Retencja, ustaw 0

Retencja, ustaw 0

Ustaw globalny obszar wyświetlania i wartości zmiennych: CC = 0x0f

Set the global display area and variable values: CC=0x0f /
By the command?set the global display area and variable values /
Za pomocą polecenia ustaw globalny obszar wyświetlania i wartości zmiennych

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x0f

1

Describe the package is the data which to set the global display area and variable values

Opisz pakiet to dane, które mają ustawić globalny obszar wyświetlania i wartości zmiennych

Effective control

Skuteczna kontrola

 

2

Play times: High byte first?

The value of 0 has been effective.

Bit15: reserved, fill in 0

Bit0 to 14: play times

Czas gry: Najpierw bajt?

Wartość 0 jest skuteczna.

Bit15: zarezerwowany, wpisz 0

Bit0 do 14: czasy odtwarzania

Reserved

Zarezerwowany

 

2

Reserved, fill in 0

Zarezerwowane, wpisz 0

Area option

Opcja obszaru

 

1

Bit0: Whether to save the setting to the flash ,

0 : Don’t save?

1 : Save?

Bit1~3: Reserved, fill in 0

Bit4: Whether to clear the others defined global display area

Bit5 ~7: Reserved, fill in 0

Bit0: Czy zapisać ustawienie w pamięci flash,

0: Nie zapisuj,

1: Zapisz?

Bit 1 ~ 3: Zarezerwowany, wpisz 0

Bit4: Czy wyczyścić inny zdefiniowany globalny obszar wyświetlania

Bit5 ~ 7: Zarezerwowany, wpisz 0

Area number

Numer kierunkowy

1?8

1

To set the number of global zone

Aby ustawić liczbę strefy globalnej

Area no

Nr obszaru

1?8

Area number

Numer kierunkowy

Bit0~3: Specified in the global area no. Valid values are 1 to 8. If the current no have used, then overwrite the original area information.

Bit 4~7: Reserved, fill in 0

Bit 0 ~ 3: Podany w globalnym obszarze nr. Prawidłowe wartości to od 1 do 8. Jeśli bieżący nie został użyty, zastąp oryginalne informacje o obszarze.

Bit 4 ~ 7: Zarezerwowany, wpisz 0

Area definition

Definicja obszaru

 

16 x

Area number

Numer kierunkowy

Specific definition of the global display area. Specific definition see CC = 0x0c (that set the global display area).

Szczegółowa definicja globalnego obszaru wyświetlania. Szczegółowa definicja patrz CC = 0x0c (która ustawia globalny obszar wyświetlania).

Variable Options

Zmienne opcje

 

1

Bit0: Whether to save all variable value to flash, 0 not to save?1 save?

Bit1: Whether to clear all variable value before save, 0 not to clear?1 clear?

Bit1~7: Reserved, set to 0

Bit0: Czy zapisać wszystkie wartości zmiennych do flashowania, 0, aby nie zapisywać, 1 zapisywać?

Bit1: Czy wyczyścić całą wartość zmiennej przed zapisem, 0, aby nie kasować, 1 wyczyść?

Bit 1 ~ 7: Zarezerwowany, ustawiony na 0

Variable number and

allow cross-variable zone

Zmienna liczba i

zezwól na strefę zmienną

 

1

Bit0~6?The variable number

Bit7?Whether to allow cross-variable zone setting. 0 is not permitted; 1 is permit

Corresponds to a variable number of each variable area size of each variable region is 32 bytes. Multiple continuous variables can be linked to a variable area used, occupied area of the variable number of variables can not be used?

When does not allow cross-variable area, more than 32 bytes of data are discarded?When allow cross-variable area, calculate the length of the data area to use the number of variables.

Bit 0 ~ 6 number Numer zmiennej

Bit7 ?Czy zezwolić na ustawienie strefy między zmiennymi. 0 jest niedozwolone; 1 to zezwolenie

Odpowiada zmiennej liczbie każdego rozmiaru zmiennej obszaru każdego regionu zmiennego wynosi 32 bajty. Wiele zmiennych ciągłych można połączyć z wykorzystywanym obszarem zmiennej, nie można użyć zajmowanego obszaru zmiennej liczby zmiennych?

Jeśli nie zezwala na obszar zmiennej krzyżowej, odrzuca się więcej niż 32 bajty danych ? Jeśli pozwalasz na obszar zmiennej krzyżowej, oblicz długość obszaru danych, aby użyć liczby zmiennych.

Variable data length table

Tabela zmiennych długości danych

n?0?255?

Variable-length

Zmienna długość

Specified by the order of bytes of data for each variable. The length of variable number and  data is (1 + n) bytes.

Określone według kolejności bajtów danych dla każdej zmiennej. Długość zmiennej liczby i danych wynosi (1 + n) bajtów.

Variable number and data

Zmienna liczba i dane

 

Variable-length

Zmienna długość

The first byte is a variable number, followed by a specified length of variable data

Pierwszy bajt jest liczbą zmienną, po której następuje określona długość danych zmiennych

Note?After use this command?The global area automatically becomes synchronized display.

Uwaga:Po użyciu tego polecenia obszar globalny automatycznie staje się zsynchronizowanym wyświetlaniem.

Wyślij wiadomość na pełnym ekranie CC = 0x11

Send full screen instant message CC=0x11 

CC

0x11

1

Send full screen instant message

 

 

 

Wyślij pełnoekranową wiadomość błyskawiczną

Play times

Czasy odtwarzania

0~255

1

Value 0 means play the message until a new instruction.

Wartość 0 oznacza odtwarzanie wiadomości aż do nowej instrukcji.

Effect

Efekt

1

1

See:  Special effect for text and picture

Patrz: Efekt specjalny dla tekstu i obrazu

Alignment

Wyrównanie

0?2

1

Bit0~1: the horizontal alignment (

0: Left-aligned
1: Horizontal center
2: Right- aligned)

Bit2~3: vertical alignment (

0:Top-aligned

1:Vertically center,

2: Bottom- aligned)

Bit4~6: Reserved, set to 0

Bit7: Reserved, set to 0

Bit 0 ~ 1: wyrównanie w poziomie (

0: Wyrównany do lewej

1: Centrum poziome

2: Wyrównany do prawej)

Bit2 ~ 3: wyrównanie w pionie (

0: Wyrównany u góry

1: środek w pionie,

2: Wyrównany do dołu)

Bit4 ~ 6: Zarezerwowany, ustawiony na 0

Bit7: Zarezerwowany, ustawiony na 0

Speed

Prędkość

1?100

1

The smaller the value, the faster

Im mniejsza wartość, tym szybciej

Stay time

Zostań czas

0x0000~0xffff

2

High byte in the former. Units of seconds.

Wysoki bajt w pierwszym. Jednostki sekund.

Font

Czcionka

 

1

Bit0~3: font size,see?Font size code

Bit4~6 :font style,see :Font style code

Bit7 : reserved (set to 0)

Bit0 ~ 3: rozmiar czcionki, patrz ?

Kod rozmiaru czcionki

Bit4 ~ 6: styl czcionki, patrz:

Kod stylu czcionki

Bit7: zarezerwowany (ustawiony na 0)

Text color R

Kolor tekstu R

0~255

1

The red color component

Składnik koloru czerwonego

Text color G

Kolor tekstu G

0~255

1

The green color component

Składnik koloru zielonego

Text color B

Kolor tekstu B

0~255

1

The blue color component

Składnik koloru niebieskiego

Text

Tekst

 

Variable-length

Zmienna długość

Text string to the end of 0x00.

Ciąg tekstowy na końcu 0x00.

Example 1?A5 68 32 01 7B 01 0f 00 00 00 11 02 0b 00 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 00 6e 03 AE

Example 2?A5 68 32 01 7B 01 13 00 00 00 11 03 0b 01 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 0d 63 62 61 00 a7 04 AE

Wyślij czysty tekst do określonego okna  CC = 0x12

Send pure text to specified window?CC=0x12 

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x12

1

Send pure text to the specified window

Wyślij czysty tekst do określonego okna

Window no

Nr okna

0x00~0x07

1

The window sequence number, valid values 0 ~ 7.

Numer kolejny okna, prawidłowe wartości 0 ~ 7.

Effect

Efekt

1

1

See:  Special effect for text and picture

Zobacz: Efekt specjalny dla tekstu i obrazu

Alignment

Wyrównanie

0?2

1

Bit0~1: the horizontal alignment (

0: Left-aligned
1: Horizontal center
2: Right- aligned)

Bit2~3: vertical alignment (

0:Top-aligned

1:Vertically center,

2: Bottom- aligned)

Bit4~6: Reserved, set to 0

Bit7: Reserved, set to 0

Bit 0 ~ 1: wyrównanie w poziomie (

0: Wyrównany do lewej

1: Centrum poziome

2: Wyrównany do prawej)

Bit2 ~ 3: wyrównanie w pionie (

0: Wyrównany u góry

1: środek w pionie,

2: Wyrównany do dołu)

Bit4 ~ 6: Zarezerwowany, ustawiony na 0

Bit7: Zarezerwowany, ustawiony na 0

Speed

Prędkość

1?100

1

The smaller the value, the faster

Im mniejsza wartość, tym szybciej

Stay time

Zostań czas

0x0000~0xffff

2

High byte in the former. Units of seconds.

Wysoki bajt w pierwszym. Jednostki sekund.

Font

Czcionka

 

1

Bit0~3: font size,see?Font size code

Bit4~6 :font style,see :Font style code

Bit7 : reserved (set to 0)

Bit0 ~ 3: rozmiar czcionki, patrz ? Kod rozmiaru czcionki

Bit4 ~ 6: styl czcionki, patrz: Kod stylu czcionki

Bit7: zarezerwowany (ustawiony na 0)

Text color R

Kolor tekstu R

0~255

1

The red color component

Składnik koloru czerwonego

Text color G

Kolor tekstu G

0~255

1

The green color component

Składnik koloru zielonego

Text color B

Kolor tekstu B

0~255

1

The blue color component

Składnik koloru niebieskiego

Text

Tekst

 

Variable-length

Zmienna długość

Text string to the end of 0x00.

Ciąg tekstowy na końcu 0x00.

           

Example 1?A5 68 32 01 7B 01 0f 00 00 00 12 00 00 00 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 00 62 03 AE

Example 2?A5 68 32 01 7B 01 13 00 00 00 12 00 00 01 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 0d 63 62 61 00 9a 04 AE

Wyślij dane z wieloma protokołami ? CC = 0x60

 Send multi protocol data?CC=0x60 /

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x60

1

Send multi protocol data

Wyślij dane z wieloma protokołami

Reserve

rezerwa

0x00

1

Reserved (set to 0)

Zarezerwowany (ustawiony na 0)

The number of data items

Liczba elementów danych

 

2

The number of data items. High byte in the former.

Liczba elementów danych. Wysoki bajt w pierwszym.

Data item

 

Variable-length

One or more data items?each data items includes “The identity of the data item”?“The length of the data item”?“The content of the data item”3 parts:

The identity of the data item?2 bytes?fixed set to “pI”.

The length of the data item?The length of the data item. High byte in the former.

The content of the data item?The same as “definition of command sub-code and data”

Element danych

 

Zmienna długość

Co najmniej jeden element danych, każdy element danych zawiera „Tożsamość elementu danych” „Długość elementu danych” „Zawartość elementu danych” 3 części:

Tożsamość elementu danych ? 2 bajty ? naprawiono na „pI”.

Długość elementu danych length Długość elementu danych. Wysoki bajt w pierwszym.

Treść elementu danych ? To samo, co „definicja podkod polecenia i danych”

Example 1?A5 68 32 01 7b 01 32 00 00 00 60 00 00 02 70 49 00 16 02 00 00 00 00 00 03 10 00 54 10 00 65 10 00 78 10 00 74 00 00 00 70 49 00 10 05 01 00 03 00 13 7e 08 ff ff ff 74 69 6d 65 00 7b 0a AE

Example 2?A5 68 32 01 7b 01 6b 00 00 00 60 00 00 04 70 49 00 1a 01 03 00 00 00 00 00 40 00 08 00 00 00 08 00 40 00 08 00 00 00 10 00 40 00 08 70 49 00 16 02 00 00 00 00 00 03 10 00 54 10 00 65 10 00 78 10 00 74 00 00 00 70 49 00 10 05 01 00 03 00 13 7e 08 ff ff ff 74 69 6d 65 00 70 49 00 17 04 02 01 00 00 00 00 00 00 40 00 08 00 ff ff 00 53 74 61 74 69 63 00 02 12 AE

Przewiń do:

  Aktualności

  Dostawa

  Zakupione produkty wysyłane są firmą kurierską. Towar jest dobrze zapakowany i ubezpieczony.

  Transport: wliczony w cenę urządzeń
  Pobranie: +1% wartości zamówienia

  Sposoby płatności

  Dla wygody klientów oferujemy kilka form płatności:

  przelew
  pobranie
  leasing
  raty

  GWARANCJA

                                                                                       36 miesiecy

   Wybrane realizacje

  Ta strona używa COOKIE

  Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej.