LEDTECHNOLOGY Sp. z o.o. sp. k.
ul. Połczyńska 10c
78-200 Białogard
woj. zachodniopomorskie


NIP: 6722084883

2.2.3 Szczegóły kodu polecenia i danych szablonu programu


Szczegóły kodu polecenia i danych szablonu programu

Opis 2.2.3

 2.2.3 Detail of program template command code and data
2.2.3 Szczegóły kodu polecenia i danych szablonu programu

The program template agreement is a set of relatively independent of the agreement, the basic concept of this agreement are as follows:
"Program" is a standalone player within a certain time, a message is displayed on the screen can be divided into multiple regions, each region can be specified individually.
The maximum number of programs is 100, corresponding to an effective program number from 1 to 100.Send program information, new information covering the same program number.
Umowa dotycząca szablonu programu jest zbiorem względnie niezależnym od umowy, podstawowe pojęcia tej umowy są następujące:
„Program” to samodzielny odtwarzacz w określonym czasie, komunikat wyświetlany na ekranie można podzielić na wiele regionów, każdy region można określić indywidualnie.
Maksymalna liczba programów wynosi 100, co odpowiada efektywnemu numerowi programu od 1 do 100. Wyślij informacje o programie, nowe informacje obejmujące ten sam numer programu.

Ustaw szablon programu  CC = 0x81

 Set program template CC=0x81:
 

Data Item

Value

Length(byte)

Description

 

CC

0x81

1

Describe the package is the data which to set program template.

Opisz pakiet to dane, które chcesz ustawić szablon programu.

 

Color and gray

Kolor i szary

 

1

Bit0: Red mark

Bit1: Green mark

Bit2: Blue mark

Bit3: Reserved

Bit4?6: Gray level

0: 2 level gray?7: 256 level gray

Bit7: Reserved

Bit0: czerwony znak

Bit1: zielony znak

Bit2: niebieski znak

Bit3: Zarezerwowany

Bit4 ? 6: Poziom szarości

0: 2 poziom szarości, 7: 256 poziom szarości

Bit7: Zarezerwowany

 

Screen width

Szerokość ekranu

 

2

High byte first?

Najpierw bajt?

 

Screen height

Wysokość ekranu

 

2

High byte first?

Najpierw bajt?

 

Window number

Okno nr

 

1

The display window number, the maximum number is 10

Numer okna wyświetlacza, maksymalna liczba to 10

 

Options

Opcje

 

1

Bit0: Forced into the program template run

Bit1: Save the template position. 0: user disk, 1: system disk. If the template is saved to the system tray, the original template of the user tray is cleared; if the template is saved to the user's disk, the original template of the system disk is cleared?

Bit2~7: Reserved

Bit0: Zmuszony do uruchomienia szablonu programu

Bit1: Zapisz pozycję szablonu. 0: dysk użytkownika, 1: dysk systemowy. Jeśli szablon zostanie zapisany w zasobniku systemowym, oryginalny szablon zasobnika użytkownika zostanie wyczyszczony; jeśli szablon zostanie zapisany na dysku użytkownika, oryginalny szablon dysku systemowego zostanie wyczyszczony?

Bit2 ~ 7: Zarezerwowany

 

Default parameter

Stay time/

Scroll times

Zostań czas /

Przewiń czasy

2

Stay time/Scroll times: High byte first?When the show effect is scroll , it means scroll times(0 scroll one times,1 scroll two times,…) , for others , it means stay time, unit is second.

Czas pozostania / Czasy przewijania: Najpierw bajt? Kiedy efektem pokazu jest przewijanie, oznacza to czasy przewijania (0 przewijania jeden raz, 1 przewijania dwa razy,…), dla innych oznacza to czas pozostania, jednostka jest druga.

 

Speed

Prędkość

1

The smaller the faster

Im mniejszy, tym szybciej

 

Font size

Rozmiar czcionki

1

Bit 0~3:Font size,  Font size code

Bit 4~6:Font style , Font style code

Bit 0 ~ 3: Rozmiar czcionki, kod rozmiaru czcionki

Bit 4 ~ 6: Styl czcionki, kod stylu czcionki

 

Font color.

Kolor czcionki.

1

Font color.?Text color code

Kolor czcionki. ColorTekstowy kod koloru

 

Show effect

Pokaż efekt

1

Show effect?Special effect for text and picture

Pokaż efekt effect Specjalny efekt dla tekstu i obrazu

 

Picture mode

Tryb obrazu

1

Picture mode?Picture effect code

Tryb obrazu code Kod efektu obrazu

 

Clock Format

Format zegara

1

Clock Format?

Clock format and display content

Format zegara?

Format zegara i wyświetlana zawartość

 

Clock content

Zawartość zegara

1

Clock content?

Clock format and display content

Zawartość zegara?

Format zegara i wyświetlana zawartość

 

Text alignment

Wyrównanie tekstu

1

Text alignment and line space

Bit0~1: the horizontal alignment (

0: Left-aligned
1: Horizontal center
2: Right- aligned)

Bit2~3: vertical alignment (

0:Top-aligned

1:Vertically center,

2: Bottom- aligned)

Bit4~7: Line space 0~15point

Wyrównanie tekstu i odstępy między wierszami

Bit 0 ~ 1: wyrównanie w poziomie (

0: Wyrównany do lewej

1: Centrum poziome

2: Wyrównany do prawej)

Bit2 ~ 3: wyrównanie w pionie (

0: Wyrównany u góry

1: środek w pionie,

2: Wyrównany do dołu)

Bit4 ~ 7: Przestrzeń linii 0 ~ 15 punktów

 

Reserved

Zarezerwowany

6

Reserved?fill in 0

Zarezerwowane, wpisz 0

 

 

Window parameter

Parametr okna

 

Variable-length

Zmienna długość

window parameter. Each window has a 16 bytes length parameter. The total length of the data is: the number of the window*16.

You can see the detail at Appendix 1?Window position and property

parametr okna. Każde okno ma parametr długości 16 bajtów. Całkowita długość danych wynosi: numer okna * 16.

Szczegóły można znaleźć w Załączniku 1 position Pozycja i właściwość okna

 

Wejdź lub wyjdź z trybu szablonu programu  CC = 0x82

 Enter into or exit program template mode?CC=0x82

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x82

1

Describe the package is the data which to enter into or exit program template mode 

Opis pakietu to dane, które należy wprowadzić lub wyjść z trybu szablonu programu

 

 

 

In or out

1 / 0

1

Bit0: Mode Action?

1: Enter into program template mode

0: Exit program template mode

Bit1~2: Reserved

Bit4: Save mode?1 Save?0 Not save?

Bit5~7: Reserved

Bit0: Tryb Działanie?

1: Wejdź w tryb szablonu programu

0: Wyjdź z trybu szablonu programu

Bit 1 ~ 2: Zarezerwowany

Bit4: Tryb zapisywania ?1 Zapisz ? 0 Nie zapisuj?

Bit5 ~ 7: Zarezerwowany

           

* The meaning of "return value" in the return packet:

0x01 program template is invalid, can not into the program template.

* Znaczenie „wartości zwracanej” w pakiecie zwrotnym:

Szablon programu 0x01 jest niepoprawny, nie może wejść do szablonu programu.

Parametr statusu szablonu programu zapytań  CC = 0x83

 Query program template status parameter CC=0x83

Send data:

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x83

1

Describe the package is the data of query program template status parameter.

Opisz pakiet to dane parametru statusu szablonu programu zapytań.

Options

Opcje

0x00

1

Bit0: Whether to query program template status parameter

Bit1:Whether to return the template definition color gray, screen size information

Bit2~7: Reserved

Bit0: Pytanie o parametr statusu szablonu programu

Bit1: Czy zwracać definicję szablonu w kolorze szarym, informacje o rozmiarze ekranu

Bit2 ~ 7: Zarezerwowany

           

Return data

Zwróć dane

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x83

1

Describe the package is the return data of query program template status parameter.

Opisz pakiet to dane zwracane przez parametr statusu szablonu programu zapytań.

Options

Opcje

 

1

The same value with send value of “Options”.

Ta sama wartość z wartością wysyłania „Opcje”.

Template mode

Tryb szablonu

 

1

0: Not program template

1: program template

0: Nie programuje szablonu

1: szablon programu

Template status

Status szablonu

 

1

Bit0~1: template availability

0: the template is not available

1: the template can be used

others: Reserved

Bit2~7: Reserved

Bit0 ~ 1: dostępność szablonu

0: szablon nie jest dostępny

1: można użyć szablonu

inne: zastrzeżone

Bit2 ~ 7: Zarezerwowany

Usuń program  CC  0x84

 Delete program CC=0x84

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x84

1

Describe the package is the data which to delete program

Opisz pakiet to dane, które chcesz usunąć program

Options

Opcje

 

1

Bit0: Delete program option

0?Delete all program

1?Delete specified program

others: Reserved

Bit0: Usuń opcję programu

0 ? Usuń cały program

1 ? Usuń określony program

inne: zastrzeżone

Program number

Numer programu

 

1

Delete all programs do not need this data

Usuń wszystkie programy nie potrzebują tych danych

Program list

Lista programów

 

Variable-length

Zmienna długość

Length number of bytes equal to the number of programs.

Each program is 1 byte, program number from 1

Długość liczba bajtów równa liczbie programów.

Każdy program ma 1 bajt, numer programu od 1


* Znaczenie „wartości zwracanej” w pakiecie zwrotnym:
0x01 szablon nie jest dostępny
0x80 Bieżący nie jest sposobem szablonu programu

* The meaning of "return value" in the return packet:
0x01 the template is not available
0x80 Current is not a program template way

Wyślij tekst do określonego okna określonego programu  CC = 0x85

Send text to the specified window of the specified program CC=0x85

Send data

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x85

1

Describe the package is the data which to send text to the specified window of the specified program

Opisz pakiet to dane, które mają wysłać tekst do określonego okna określonego program

Append code

Dołącz kod

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod użytkownika, wcześniej bajt poprzedni.

Program No

Program nr

 

1

Valid value:1~100

Prawidłowa wartość: 1 ~ 100

Window No

Nr okna

 

1

Valid value:1?10 , Invalid when out of program template definition.

Prawidłowa wartość: 1 ? 10, niepoprawna, gdy nie zdefiniowano szablonu programu.

Property

Właściwość

 

1

Bit0~3: Text type

0?Common Text ; 1?Format Text

Bit4: Display format.

 0: default format  1:specify format

Bit5~7: Reserved

Bit 0 ~ 3: typ tekstu

0 ? Wspólny tekst; 1 ? Formatuj tekst

Bit4: format wyświetlania.

0: domyślny format 1: określ format

Bit5 ~ 7: Zarezerwowany

Show format

 

(Note?When the “Property " display format is zero, do not need this data )

 

Pokaż format

(Uwaga ? Gdy format wyświetlania „Właściwość” wynosi zero, nie potrzebujesz tych danych)

Stay time/

Scroll times

Zostań czas /

Przewiń czasy

2

Stay time/Scroll times: High byte first?When the show effect is scroll , it means scroll times(0 scroll one times,1 scroll two times,…) , for others , it means stay time, unit is second.

Czas pozostania / Czasy przewijania: Najpierw bajt? Kiedy efektem pokazu jest przewijanie, oznacza to czasy przewijania (0 przewijania jeden raz, 1 przewijania dwa razy,…), dla innych oznacza to czas pozostania, jednostka jest druga.

Speed

Prędkość

1

The smaller the faster

Im mniejszy, tym szybciej

Font size

Rozmiar czcionki

1

Bit 0~3:Font size,  Font size code

Bit 4~6:Font style , Font style code

Bit 0 ~ 3: Rozmiar czcionki, kod rozmiaru czcionki

Bit 4 ~ 6: Styl czcionki, kod stylu czcionki

Font color.

Kolor czcionki

1

Font color.?Text color code

Kolor czcionki. Color Tekstowy kod koloru

Show effect

Pokaż efekt

1

Show effect?Special effect for text and picture

Pokaż efekt effect Specjalny efekt dla tekstu i obrazu

Text alignment

Wyrównanie tekstu

1

Text alignment and line space

Bit0~1: the horizontal alignment (

0: Left-aligned
1: Horizontal center
2: Right- aligned)

Bit2~3: vertical alignment (

0:Top-aligned

1:Vertically center,

2: Bottom- aligned)

Bit4~7: Line space 0~15point

Wyrównanie tekstu i odstępy między wierszami

Bit 0 ~ 1: wyrównanie w poziomie (

0: Wyrównany do lewej

1: Centrum poziome

2: Wyrównany do prawej)

Bit2 ~ 3: wyrównanie w pionie (

0: Wyrównany u góry

1: środek w pionie,

2: Wyrównany do dołu)

Bit4 ~ 7: Przestrzeń linii 0 ~ 15 punktów

Reserved

Zarezerwowane

1

Reserved?fill in 0

Zarezerwowane, wpisz 0

Text

Tekst

 

Variable-length

Zmienna długość

Text data according to different types of text, the text type to see the definition of the " Property ".

Common Text :The text string, the end to 0x00

Format text: The first byte is 0x01, the followed Rich3 text, a detailed description see Formatted text data format

Dane tekstowe według różnych typów tekstu, typ tekstu, aby zobaczyć definicję „właściwości”.

Wspólny tekst: ciąg tekstowy, koniec do 0x00

Formatuj tekst: Pierwszy bajt to 0x01, następnie tekst Rich3, szczegółowy opis patrz Formatowany format danych tekstowych

           

Return data

Zwróć dane

 

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x83

1

Describe the package is the return data of send text to the specified window of the specified program

Opisz pakiet to dane zwrotne wysyłania tekstu do określonego okna określonego programu

Append code

Dołącz kod

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod użytkownika, poprzedni bajt wcześniej

Program no

Program nr

 

1

The same value with send value “Program no”. Valid value:1~100

Ta sama wartość z wartością wysyłania „Program nr”. Prawidłowa wartość: 1 ~ 100

Window No

Nr okna

 

1

The same value with send value “Window no”. Valid value:1~10,Invalid when out of program template definition.

Ta sama wartość z wartością wysyłania „Window no”. Prawidłowa wartość: 1 ~ 10, niepoprawna, gdy nie zdefiniowano szablonu programu

Packet loss number

Numer utraty pakietu

 

1

The number of packets that have not yet received. Sends the first packet loss number is the total number of packets minus one.

Liczba pakietów, które nie zostały jeszcze odebrane. Wysyła numer pierwszej utraty pakietu to łączna liczba pakietów minus jeden.

The packet number of the packet loss

Numer pakietu utraty pakietu

 

Variable-length

Zmienna długość

Packet loss packet number. Always in accordance with small to large; the first packet packet number is 0. Each package a byte.

Numer pakietu utraty pakietu. Zawsze zgodnie z małym do dużego; pierwszy numer pakietu to 0. Każdy pakiet to bajt.

 • Najpierw musisz wysłać pierwszy pakiet. Najlepiej potwierdź, że pierwszy pakiet został pomyślnie wysłany, a następnie wyślij kolejne pakiety.
  * Znaczenie „wartości zwracanej” w pakiecie zwrotnym:
  Szablon programu 0x01 jest nieprawidłowy
  0x11 numer programu jest poza zakresem
  0x12 numer okna poza zakresem
  0x80 obecnie nie jest sposobem szablonu programu

*Must first send the first packet. Best to confirm the first packet sent successfully, and then send subsequent packets.
* The meaning of "return value" in the return packet:
0x01 program template is invalid
0x11 program number is out of range
0x12 window number out of range
0x80 currently is not program template way

Wyślij obraz do określonego okna określonego programu CC=0x86

Send data

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x86

1

Describe the package is the data which to send picture to the specified window of the specified program

Append code

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Program No

 

1

Valid value:1~100

Window No

 

1

Valid value:1?10 , Invalid when out of program template definition.

Picture type

 

1

Bit0~3: Picture type

1?gif image file format

2?gif image file references

4?simple image format?see Simple picture data format

Bit4: Display format.

 0: default format  1:specify format

Bit5: Do you play immediately. (1:Now Playing)

Bit6~7: Reserved

Show format

 

(Note?When the “Property " display format is zero, do not need this data )

Stay time/

Scroll times

2

Stay time/Scroll times: High byte first?When the show effect is scroll , it means scroll times(0 scroll one times,1 scroll two times,…) , for others , it means stay time, unit is second.

Speed

1

The smaller the faster

Show effect

1

Show effect?Special effect for text and picture

Picture mode

1

Picture mode?Picture effect code

Reserved

3

Reserved?fill in 0

Picture data

 

Variable-length

Picture data

           

Return data

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x83

1

Describe the package is the return data of send picture to the specified window of the specified program

Append code

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Program No

 

1

The same value with send value “Program no”. Valid value:1~100

Window No

 

1

The same value with send value “Window no”. Valid value:1~10,Invalid when out of program template definition.

Packet loss number

 

1

The number of packets that have not yet received. Sends the first packet loss number is the total number of packets minus one.

The packet number of the packet loss

 

Variable-length

Packet loss packet number. Always in accordance with small to large; the first packet packet number is 0. Each package a byte.

 • Najpierw musisz wysłać pierwszy pakiet. Najlepiej potwierdź, że pierwszy pakiet został pomyślnie wysłany, a następnie wyślij kolejne pakiety.
  * Znaczenie „wartości zwracanej” w pakiecie zwrotnym:
  Szablon programu 0x01 jest nieprawidłowy
  0x11 numer programu jest poza zakresem
  0x12 numer okna poza zakresem
  0x80 obecnie nie jest sposobem szablonu programu
 • *Must first send the first packet. Best to confirm the first packet sent successfully, and then send subsequent packets.
  * The meaning of "return value" in the return packet:
  0x01 program template is invalid
  0x11 program number is out of range
  0x12 window number out of range
  0x80 currently is not program template way

Pokaż zegar / temperaturę w określonym oknie określonego programu  CC = 0x87

 Show clock/temperature in the specified window of the specified program CC=0x87

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x87

1

Describe the package is the data which to show  clock/temperature in the specified window of the specified program

Opisz pakiet to dane, które mają wyświetlać zegar / temperaturę w określonym oknie określonego programu

Append code

Dołącz kod

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod użytkownika, wcześniej bajt poprzedni.

Program No

Program nr

 

1

Valid value:1~100

Prawidłowa wartość: 1 ~ 100

Window No

Nr okna

 

1

Valid value:1?10 , Invalid when out of program template definition.

Prawidłowa wartość: 1 ? 10, niepoprawna, gdy nie zdefiniowano szablonu programu

Type

Type

 

1

Bit0~3: Type

2?Clock ; 3?Temperature

Bit4: Display format.

 0: default format  1:specify format

Bit5~7: Reserved, fill in 0

1 Bit 0 ~ 3: Typ

2 ? Zegar; 3 ? Temperatura

Bit4: format wyświetlania.

  0: domyślny format 1: określ format

Bit5 ~ 7: Zarezerwowany, wpisz 0

Format

Format

 

Variable-length

Zmienna długość

The meaning of the attribute data according to different types

Type=2?Data see appendix 1 Clock/Calendar type

Type=3?Data see appendix 1 Temperature and Humidity type

Znaczenie danych atrybutów według różnych typów

Typ = 2 ? Dane patrz załącznik 1 Typ zegara / kalendarza

Typ = 3 ? Dane patrz załącznik 1 Rodzaj temperatury i wilgotności

           

Return data

Zwróć dane

 

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x87

1

Describe the package is the return data which to show  clock/temperature in the specified window of the specified program

Opisz pakiet to dane zwrotne, które mają pokazywać zegar / temperaturę w określonym oknie określonego programu

Append code

Dołącz kod

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod użytkownika, wcześniej bajt poprzedni.

Program No

Program nr

 

1

The same value with send value “Program no”. Valid value:1~100

Ta sama wartość z wartością wysyłania „Program nr”. Prawidłowa wartość: 1 ~ 100

Window No

Okno nr

 

1

The same value with send value “Window no”. Valid value:1~10,Invalid when out of program template definition.

Ta sama wartość z wartością wysyłania „Window no”. Prawidłowa wartość: 1 ~ 10, niepoprawna, gdy nie zdefiniowano szablonu programu.

Packet loss number

Liczba utraconych pakietów

 

1

The number of packets that have not yet received. Sends the first packet loss number is the total number of packets minus one.

Liczba pakietów, które nie zostały jeszcze odebrane. Wysyła numer pierwszej utraty pakietu to łączna liczba pakietów minus jeden.

The packet number of the packet loss

Numer pakietu utraty pakietu

 

Variable-length

Zmienna długość

Packet loss packet number. Always in accordance with small to large; the first packet packet number is 0. Each package a byte.

Numer pakietu utraty pakietu. Zawsze zgodnie z małym do dużego; pierwszy numer pakietu to 0. Każdy pakiet to bajt.

Wyślij sam program  CC = 0x88

 Send alone program CC=0x88

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x88

1

Describe the package is the data which to send alone program

Alone program is independent of the program template, it can split windows.

Opisz pakiet to dane, które sam wysyłasz

Sam program jest niezależny od szablonu programu, może dzielić okna.

Append code

Dołącz kod

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod użytkownika, wcześniej bajt poprzedni

Program No

Program nr

 

1

Valid value:1~100

Prawidłowa wartość: 1 ~ 100

Option

Opcja

 

1

Bit0~4: Reserved, fill in 0.

Bit5: Do you play immediately.(1 Now Playing)

Bit6~7: Reserved, fill in 0.

Bit 0 ~ 4: Zarezerwowany, wpisz 0.

Bit5: Czy grasz od razu. (1 Teraz gra)

Bit6 ~ 7: Zarezerwowany, wpisz 0.

Reserved

Zarezerwowane

 

3

Reserved, fill in 0.

Zarezerwowane, wpisz 0.

Window number

Okno nr

 

1

Valid value 1?10

Prawidłowa wartość 1 ? 10

Window information table

Tabela informacji o oknie

 

22* Window number

Numer okna

Every window information table has a 22 bytes length parameter. The 1~16 bytes are window position and property, You can see the detail at Appendix 1?Window position and property; The 17~19 bytes are window data offset; The 20~22 bytes are window data length. High byte first.

If no data ,then window data offset and window data length all are 0.

The total length of the data is: the number of the window*22.

Każda tabela informacyjna okna ma parametr długości 22 bajtów. 1 ~ 16 bajtów to pozycja i właściwość okna. Szczegóły można znaleźć w Załączniku 1 position Pozycja i właściwość okna; 17 ~ 19 bajtów to przesunięcie danych okna; 20 ~ 22 bajtów ma długość danych okna. Najpierw bajt.

Jeśli nie ma danych, wówczas przesunięcie danych okna i długość danych okna wynoszą 0.

Całkowita długość danych to: numer okna * 22

Window data

Dane okna

 

Variable-length

Zmienna długość

Window play data:“Text”?“Picture”…

Byte 1?Data Type(1 Text?4 Picture)

Byte 2?Data Format?Like “Text type” in  command 0x85 and “Picture type” in command 0x86?

Byte 3?Text data or picture data?

Dane odtwarzania w oknie: „Tekst” ? „Obraz”…

Bajt 1 Type Typ danych (1 tekst ? 4 Zdjęcie)

Bajt 2 Format Format danych ?Jak „Typ tekstu” w poleceniu 0x85 i „Typ obrazu” w poleceniu 0x86?

Bajt 3 data Dane tekstowe lub dane obrazu?

         

Return data

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x88

1

Describe the package is the return data which to send alone program

 

 

 

Opisz pakiet to dane zwrotne, które należy wysłać sam program

Append code

Dołącz kod

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod użytkownika, wcześniej bajt poprzedni

Program No

Program nr

 

1

Valid value:1~100

Prawidłowa wartość: 1 ~ 100

Reserved

Zarezerwowane

 

1

Reserved, fill in 0.

Zarezerwowane, wpisz

Packet loss number

Liczba utraconych pakietów

 

1

The number of packets that have not yet received. Sends the first packet loss number is the total number of packets minus one.

Liczba pakietów, które nie zostały jeszcze odebrane. Wysyła numer pierwszej utraty pakietu to łączna liczba pakietów minus jeden.

The packet number of the packet loss

Numer pakietu utraty pakietu

 

Variable-length

Zmienna długość

Packet loss packet number. Always in accordance with small to large; the first packet packet number is 0. Each package a byte.

Numer pakietu utraty pakietu. Zawsze zgodnie z małym do dużego; pierwszy numer pakietu to 0. Każdy pakiet to bajt.

 

 

 • Najpierw musisz wysłać pierwszy pakiet. Najlepiej potwierdź, że pierwszy pakiet został pomyślnie wysłany, a następnie wyślij kolejne pakiety.
  * Znaczenie „wartości zwracanej” w pakiecie zwrotnym:
  Szablon programu 0x01 jest nieprawidłowy
  0x11 numer programu jest poza zakresem
  0x12 numer okna poza zakresem
  0x13 Definicja okna poza rozmiarem ekranu definicji szablonu programu
  0x80 obecnie nie jest sposobem szablonu programu
 • *Must first send the first packet. Best to confirm the first packet sent successfully, and then send subsequent packets.
  * The meaning of "return value" in the return packet:
  0x01 program template is invalid
  0x11 program number is out of range
  0x12 window number out of range
  0x13 The definition of the window outside the screen size of the program template definition
  0x80 currently is not program template way

Zapytanie o informacje o programie  CC = 0x89

 Query program information CC=0x89

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x89

1

Describe the package is the data which to query program info

Opisz pakiet to dane, które mają zapytać o informacje o programie

Info flag

Flaga informacyjna

 

1

Special which program info will to be query

1: Query valid programs count and program number

2: Query specifies program information.

Other: Reserved

Specjalne, które informacje o programie będą wyszukiwane

1: Zapytaj o liczbę poprawnych programów i numer programu

2: Zapytanie określa informacje o programie.

Inne: zastrzeżone

parameters

parametry

 

5

The meaning of the parameters according to the info flag different.

Znaczenie parametrów zgodnie z flagą informacyjną jest inne.

Query program information CC=0x89:
Send data:
Zapytanie o informacje o programie CC = 0x89:
Wyślij dane:


Parameter and return data description
Query“valid program count and program number”
Parameter
Opis parametrów i danych zwrotnych
Zapytanie o „prawidłową liczbę i numer programu”
Parametr

Byte 1?5

Reserved, fill 0

Return data

Zwróć dane

 

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x89

1

Describe the package is the return data packet of query program info

Opisz pakiet to pakiet danych zwrotnych informacji o programie zapytań

Info flag

Flaga informacyjna

 

1

Same with send value ”info flag”

To samo z wartością wysyłania „flaga informacji”

parameters

parametry

 

5

Same with send value ”parameters”

To samo z parametrami wartości wysyłania

Valid program count

Prawidłowa liczba programów

 

1

Valid program count

Prawidłowa liczba programów

Valid program number

Prawidłowy numer programu

 

Variable-length

Zmienna długość

Each byte identifies an effective program?Valid value 1?100?

Każdy bajt identyfikuje efektywny program alid Ważna wartość 1 ? 100?

* The meaning of "return value" in the return packet:
0x01 Controller not running in program template mode
0x10 Unknown info flag
Query specifies program information
Parameter

 • Znaczenie „wartości zwracanej” w pakiecie zwrotnym:
  0x01 Kontroler nie działa w trybie szablonu programu
  0x10 Flaga informacji nieznanej
  Ery Zapytanie określa informacje o programie
  Parametr

Byte 1

Program number

Bajt 1

Numer programu

Byte 2?5

Reserved, fill 0

Bajt 2?5

Zarezerwowany, wypełnij 0

 

 

Return data

Zwróć dane

 

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x89

1

Describe the package is the return data packet of query program info

Opisz pakiet to pakiet danych zwrotnych informacji o programie zapytań

Info flag

Flaga informacyjna

 

1

Same with send value ”info flag”

To samo z wartością wysyłania „flaga informacji”

parameters

parametry

 

5

Same with send value ”parameters”

To samo z parametrami wartości wysyłania

Information count

Liczba informacji

 

1

Now only return one information

Teraz zwróć tylko jedną informację

Program number

Program nr

 

1

Program number

Program nr

User append code

Dołącz kod użytkownika

 

4

User append code

Dołącz kod użytkownika

* Znaczenie „wartości zwracanej” w pakiecie zwrotnym:
0x01 Kontroler nie działa w trybie szablonu programu
0x10 Flaga informacji nieznanej
0x11 Niepoprawne programy
0x12 Nie można uzyskać informacji o programie


* The meaning of "return value" in the return packet:
0x01 Controller not running in program template mode
0x10 Unknown info flag
0x11 Invalid programs
0x12 Can’t get program information

Ustaw właściwość programu CC = 0x8a

 Set program property CC=0x8a

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x8a

1

Describe the package is the data which to set program property

Opisz pakiet to dane, które mają ustawić właściwość programu

Option

Opcja

 

1

Bit0: Set the range of the program property

0: All programs

1: Specify program

Other: Reserved

Bit0: Ustaw zakres właściwości programu

0: Wszystkie programy

1: Określ program

Inne: zastrzeżone

Program number

Numer programu

 

0/1

The count of the program. When it sets all program property , don’t need this data.

Liczba programów. Gdy ustawia wszystkie właściwości programu, nie potrzebujesz tych danych.

Program list

Lista programów

 

Variable-length

Zmienna długość

The list of the program. When it sets all program property , don’t need this data.

Length number of bytes equal to the number of programs. Each program is 1 byte, program number from 1

Lista programu. Gdy ustawia wszystkie właściwości programu, nie potrzebujesz tych danych.

Długość liczba bajtów równa liczbie programów. Każdy program ma 1 bajt, numer programu od 1

Property flag 1

Flaga własności

 

1

marked which property you want to set by byte, set 0 if the data not exist.

Bit0: The level of the program.

Bit1: The cycle count.

Bit2: Valid time. How long will the program be valid from now on.

Bit3: Interval time

Bit4~7: Reserved

zaznaczył, którą właściwość chcesz ustawić bajtem, ustaw 0, jeśli dane nie istnieją.

Bit0: poziom programu.

Bit1: liczba cykli.

Bit2: ważny czas. Jak długo program będzie ważny od teraz.

Bit3: czas przerwy

Bit4 ~ 7: Zarezerwowany

Property flag 2

Flaga własności

 

1

Bit0~4: valid time. >0 the count of the valid time.<=4

Bit5~7: Reserved

Bit 0 ~ 4: ważny czas. > 0 liczba prawidłowego czasu. <= 4

Bit5 ~ 7: Zarezerwowany

Program level

Poziom programu

 

1

The program level. 1?3 level, The high level of the program is priority.

Poziom programu. 1 ? 3 poziom, priorytetem jest wysoki poziom programu.

Play loop count

Odtwórz liczbę pętli

 

2

Loop count, High byte previous(big-endian).

0: Do not play the program, use to shield program temporarily.

1~255: The loop count of the program.

Liczba pętli, poprzedni wysoki bajt (big-endian).

0: Nie odtwarzaj programu, użyj go, aby tymczasowo osłonić program.

1 ~ 255: Liczba pętli programu.

Valid time

Ważny czas

 

2

High byte previous (big-endian). In minute.

0: Not limit play time

>0: Specify play time in minute.

Poprzedni bajt poprzedni (big-endian). Za minutę

0: Nie ogranicza czasu odtwarzania

> 0: Określ czas odtwarzania w minutach.

Expiration date

Data ważności

 

12

Validity start date: “Year Month Day Hour Minute Second”

The expiry date: “Year Month Day Hour Minute Second”

“Year Month Day Hour Minute Second” each  one byte

Data rozpoczęcia ważności: „Rok Miesiąc Dzień Godzina Minuta Druga”

Termin ważności: „Rok Miesiąc Dzień Godzina Minuta Druga”

„Rok Miesiąc Dzień Godzina Minuta Druga” każdy bajt

Effective period

Okres obowiązywania

 

6*

period number

numer okresu

Period start: “Hour Minute Second”

Period end: “Hour Minute Second”

“Hour Minute Second” each  one byte

Początek okresu: „Godzina Minuta sekunda”

Koniec okresu: „godzina minuta sekunda”

„Godzina minuta sekunda” każdy bajt

Znaczenie „wartości zwracanej” w pakiecie zwrotnym:
Szablon programu 0x01 jest nieprawidłowy
0x80 obecnie nie jest sposobem szablonu programu

The meaning of "return value" in the return packet:
0x01 program template is invalid
0x80 currently is not program template way

Ustaw plan gry  CC = 0x8b

 Set play plan CC=0x8b

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x8b

1

Describe the package is the data which to set play plan

Opisz pakiet to dane, które mają ustalić plan gry

Append code

Dołącz kod

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod użytkownika, wcześniej bajt poprzedni.

Plan No

Plan nr

 

1

Valid value 1~100?Total support 100 plans, For each plan No, the new data cover the old data

Prawidłowa wartość 1 ~ 100?Całkowita obsługa 100 planów, Dla każdego planu Nie, nowe dane obejmują stare dane

Format and level

Format i poziom

 

1

Bit0~3: Data format?fill in 0x01

Bit4~7: Indicates the priority level. The priority level the greater the value, the more priority to play, 0 is the lowest priority.?

Bit0 ~ 3: Format danych, wpisz 0x01

Bit4 ~ 7: Wskazuje poziom priorytetu. Im wyższy poziom, tym wyższy priorytet, tym 0 jest najniższym priorytetem.

Weekday

Dzień powszedni

 

1

Bit0~6: 7-bit logo Sunday to Saturday

Bit0 ~ 6: 7-bitowe logo od niedzieli do soboty

Begin date

Data rozpoczęcia

 

3

3 bytes:

Byte1:Year,Valid value0~99,means 2000~2999

Byte2:Month

Byte3:Day

3 bajty:

Byte1: Year, Prawidłowa wartość 0 ~ 99, oznacza 2000 ~ 2999

Byte2: Month

Byte3: Dzień

End date

Data zakończenia

 

3

3 bytes:

Byte1:Year,Valid value0~99,means 2000~2999

Byte2:Month

Byte3:Day

3 bajty:

Byte1: Year, Prawidłowa wartość 0 ~ 99, oznacza 2000 ~ 2999

Byte2: Month

Byte3: Dzień

Begin time

Rozpocznij czas

 

3

3 bytes:

Byte1:Hour

Byte2:Minute

Byte3:Second

3 bajty:

Byte1: Hour

Byte2: Minute

Byte3: Second

End time

Czas zakończenia

 

3

3 bytes:

Byte1:Hour

Byte2:Minute

Byte3:Second

3 bajty:

Byte1: Hour

Byte2: Minute

Byte3: Second

Program number

Numer programu

 

1

Valid value:1?100

Prawidłowa wartość: 1 ? 100

Program No

Program nr

 

Variable-length

Zmienna długość

Each byte represents a program. Numbered in ascending order, do not repeat....?

Każdy bajt reprezentuje program. Ponumerowane w porządku rosnącym, nie powtarzaj ....

           

Total support 100 plans, For each plan No, the new data cover the old data .

Return data

Łącznie obsługuje 100 planów, dla każdego planu Nie, nowe dane obejmują stare dane.

Zwróć dane

 

 

 

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x8b

1

Describe the package is the return data which to set play plan

Opisz pakiet to dane zwrotne, które należy ustawić w planie gry

Append code

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod

 

 

Dołącz kod użytkownika, wcześniej bajt poprzedni.

Plan No

Plan nr

 

1

Valid value 1~100?Total support 100 plans, For each plan No, the new data cover the old data

Prawidłowa wartość 1 ~ 100?Całkowita obsługa 100 planów, Dla każdego planu Nie, nowe dane obejmują stare dane

Znaczenie „wartości zwracanej” w pakiecie zwrotnym:
Szablon programu 0x01 jest nieprawidłowy
0x80 obecnie nie jest sposobem szablonu programu

The meaning of "return value" in the return packet:
0x01 program template is invalid
0x80 currently is not program template way

Usuń plan gry  CC = 0x8c

 Delete play plan CC=0x8c

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x8c

1

Describe the package is the data which to delete play plan

 

 

 

Opisz pakiet to dane, które chcesz usunąć plan gry

Append code

Dołącz kod

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod użytkownika, wcześniej bajt poprzedni.

Play plan number

Zagraj w plan numer

 

1

The number of play plan will to be delete?0 means delete all play plans.

Liczba planów gry do usunięcia?0 oznacza usunięcie wszystkich planów gry.

Play plan  No

Play plan Nr

 

Variable-length

Zmienna długość

Valid value 1~100?Each byte represents a play plan no?

When delete all play plan, the length of this data is one , value is 0xff.

Prawidłowa wartość 1 ~ 100? Każdy bajt reprezentuje plan gry nie?

Po usunięciu całego planu gry długość tych danych wynosi jeden, wartość wynosi 0xff.

Total support 100 plans?
When delete all play plans, the play plan number fill in 0, the length of play plan no is one , value is 0xff.
Całkowite wsparcie 100 planów?
Po usunięciu wszystkich planów gry numer planu gry wypełnia 0, długość planu gry nie wynosi jeden, wartość wynosi 0xff.


Return data
Zwróć dane

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x8c

1

Describe the package is the return data which to delete play plan

Opisz pakiet to dane zwrotne, które chcesz usunąć plan gry

Append code

Dołącz kod

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod użytkownika, wcześniej bajt poprzedni.

Plan No

Plan nr

 

1

Valid value 1~100?Total support 100 plans, For each plan No, the new data cover the old data

Prawidłowa wartość 1 ~ 100?

Łącznie obsługuje 100 planów, dla każdego planu Nie, nowe dane obejmują stare dane

Znaczenie „wartości zwracanej” w pakiecie zwrotnym:
Szablon programu 0x01 jest nieprawidłowy
0x11 Liczba planów gry do usunięcia wynosi 0.
0x80 obecnie nie jest sposobem szablonu programu

The meaning of "return value" in the return packet:
0x01 program template is invalid
0x11 The number of play plan will to be delete is 0.
0x80 currently is not program template way

Plan odtwarzania zapytania  CC=0x8d

 Query play plan CC=0x8d

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x8d

1

Describe the package is the data which to query play plan

Opisz pakiet, czyli dane, które mają zapytać o plan gry

Append code

Dołącz kod

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod użytkownika, wcześniej bajt poprzedni.

Query type

Rodzaj zapytania

 

1

0: Query all valid play plan.

1: Query specified play plan no

Other: Reserved

0: Sprawdź wszystkie ważne plany gry.

1: Zapytanie o określony plan gry nr

Inne: zastrzeżone

Play plan No

Play plan nr

 

1

Valid value:1~100?

When query type is 0?this data fill in 0?

Prawidłowa wartość: 1 ~ 100?

Gdy typ zapytania to 0, dane te wpisz 0?

           

Total support 100 plans?

Całkowite wsparcie 100 planów

Return data

Zwróć dane

 

Data Item

Value

Length(byte)

Description

CC

0x8d

1

Describe the package is the return data which to query play plan

Opisz pakiet to dane zwrotne, które mają zostać wysłane do planu gry

Append code

Dołącz kod

 

4

The user’s append code, high byte previous.

Dołącz kod użytkownika, wcześniej bajt poprzedni

Query type

Rodzaj zapytania

 

1

0: Query all valid play plan.

1: Query specified play plan no

Other: Reserved

0: Sprawdź wszystkie ważne plany gry.

1: Zapytanie o określony plan gry nr

Inne: zastrzeżone

Count/Number

Liczba / Numer

 

1

When query type is 0?this value is valid play schedule count

When query type is 1?this value is play schedule number.

Gdy typ zapytania to 0, ta wartość jest prawidłową liczbą harmonogramów odtwarzania

Gdy typ zapytania to 1, ta wartość jest numerem harmonogramu odtwarzania.

Play schedule number table/ play schedule content

Odtwórz tabelę numerów harmonogramów / zawartość harmonogramu odtwarzania

 

Variable-length

Zmienna długość

When query type is 0?this value is valid play schedule number table

When query type is 1?this value is play schedule content. Data format like command 0x8B.

Gdy typ zapytania to 0, ta wartość jest poprawną tabelą numerów harmonogramu odtwarzania

Gdy typ zapytania to 1, ta wartość określa zawartość harmonogramu odtwarzania. Format danych jak polecenie 0x8B

 

Z danymi zwrotnymi należy postępować zgodnie z innym typem zapytania.
Znaczenie „wartości zwracanej” w pakiecie zwrotnym:
Szablon programu 0x01 jest nieprawidłowy
0x11 Nie obsługuje typu zapytania.
0x12 Nieprawidłowy plan gry nr
0x80 obecnie nie jest sposobem szablonu programu

You must deal with the return data according to the different query type.
The meaning of "return value" in the return packet:
0x01 program template is invalid
0x11 Don’t support the query type.
0x12 Invalid play plan no.
0x80 currently is not program template way

Przewiń do:

  Aktualności

  Dostawa

  Zakupione produkty wysyłane są firmą kurierską. Towar jest dobrze zapakowany i ubezpieczony.

  Transport: wliczony w cenę urządzeń
  Pobranie: +1% wartości zamówienia

  Sposoby płatności

  Dla wygody klientów oferujemy kilka form płatności:

  przelew
  pobranie
  leasing
  raty

  GWARANCJA

                                                                                       36 miesiecy

   Wybrane realizacje

  Ta strona używa COOKIE

  Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Przeczytaj więcej.